Regulamin – Nadpilice.pl

Regulamin wypożyczalni kajaków NadPilice.pl
1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. Podane w cenniku ceny są cenami netto, do podanej ceny doliczony zostanie podatek zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym, oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym i oczyszczony.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach specjalnych po uzgodnieniu z Wypożyczalnią.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
12. Za prawidłowe rozliczenie umowy (opłaty, zwrot sprzętu), oraz zapoznanie się z regulaminem odpowiada „osoba zamawiająca”.
13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłoby ulec pozostawione na jej terenie mienie, samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na uzgodnionych warunkach. Podlegają dodatkowej opłacie.
16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu niezależnie od czasu użytkowania bez prawa zwrotu pieniędzy.
17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie, oraz służb do tego uprawnionych.
18. Za zgubienie, kradzież, oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania i zużycia.
19. Za uszkodzenie lub zgubienie elementu Wypożyczający zwrca równowratość kosztów związanych z naprawą (naprawa, zakup elementów, transport, przestojowe) w kwocie ustalonej przez Wypożyczalnię.
20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
21. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych z jego udziałem w kampanii informacyjnej.